Podizanje bezbednosti na znatno viši nivo, kao i sigurno ulaganje u budućnost porodice za raznovrsno investiranje, daje usluga poznata kao životno osiguranje. U pitanju je spektar prednosti i benefita, koje pružaju osiguravajuća društva. Uplaćivanjem ugovorom definisane premije, životno osiguranje može da se zaključi u slučaju smrti, nesrećnog slučaja ili bolesti, kao i u obliku temeljne štednje.

Kada se bira opcija za životno osiguranje, najčešće potencijalni korisnici spektra usluga biraju kuću koja im uliva poverenje, sigurnost i pruža maksimum prednosti za najniže novčane izdatke. Ipak, važno je uvek ovakve usluge razmatrati sa stanovišta benefita i mogućnosti za ulaganje i bezbednost u svakom trenutku, pre nego u ograničenoj visini raspoloživog budžeta. Zbog toga, moderno životno osiguranje pruža svim korisnicima niz prednosti u domenu zaštite i štednje za budućnost.

Obuhvat koji ima savremeno životno osiguranje za sve korisnike

Životno osiguranje razvrstano je na dva osnovna programa koja su podjednako dostupna svima. To su „riziko“, koje se ugovara u slučaju smrtnog ishoda, a drugo je mešovito, koje pored navedenog obuhvata i osiguranje u slučaju doživljenog ugovorenog broja godina. To znači da životno osiguranje obuhvata danas i opciju štednje, radi investiranja u budućnosti.

Pored navedenih varijanti, postoji i dopunsko životno osiguranje, koje se odnosi na slučaj nesreće, nezgode i bolesti. Svaki od navednih programa dalje se može razlikovati i podeliti na nekoliko kategorija i konkretnih opcija, u zavisnosti od potreba i mogućnosti klijenata. Bez obzira na vrstu, za životno osiguranje se definiše premija, koja se plaća na mesečnom, tromesečnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou, što se takođe definiše u skladu sa mogućnostima klijenata.

Prednosti koje ima životno osiguranje za svaki budžet potencijalnih klijenata

U slučaju da se ugovori savremeno životno osiguranje mešovitog tipa, klijenti u situaciji doživljenja određenog broja godina dobijaju dogovorenu sumu, uvećanu za kamatu, odnosno pripisanu dobit. To znači da je životno osiguranje u ovom slučaju način efikasne štednje za buduće generacije – školovanje dece, investiranje u nekretnine, biznis ili jednostavno ušteda za doba penzije i slično. Iako je od ranijih godina životno osiguranje poznato kao opcija isplate novca članovima porodice u slučaju smrti osiguranika, bolesti ili nesrećnog slučaja, varijanta štednje je privukla veliki broj klijenata.

Kada se razmatra način i tempo otplate premije za životno osiguranje, sve je predmet dogovora i kasnije ugovora koji se sklapa između društva i klijenta. Naime, moguće je odrediti nivo na kojem se plaća rata, od mesečnog do godišnjeg, dok se otplata vrši u dinarima ili evrima. Iznos novčanih sredstava, odnosno sume koja se osigurava direktno zavisi i od starosti korisnika, zatim nivoa premije, vremenskog perioda na koje se sklapa ugovor za životno osiguranje i slično. Tokom trajanja ugovorne obaveze, moguće je realizovati promene u pogledu visine sume koja se osigurava, načina i dinamike otplate rata, zatim dodati i druge srodne usluge, kao i izvršiti dopunu određenih podataka.

Životno osiguranje donosi niz olakšica u sadašnjosti i posebno u budućnosti korisnika i članova porodice. Pored toga što je poznato osiguravanje bliskih ljudi u slučaju nesrećnog slučaja i smrtnog ishoda, danas je mogućnost uplate mešovite premije koja podrazumeva i isplatu uz dobit u situacijama doživljenja ugovorenog broja godina. To je usluga koja pogoduje svima kao oblik štednje, a nosi odličnu dobit tokom vremena.