Raspolaganje određenom nekretninom može značajno da unapredi život ljudi. Pored toga, često je u pitanju način obezbeđivanja kvalitetnog prostora za obavljanje delatnosti preduzeća. Da bi se pronašla nekretnina koja će ne samo ambijentalnim, već i prema svim drugim pravilima i propisima odgovarati kupcu, najverovatnije će te kontaktirati agenciju za nekretnine, kao što je agnecija za nekretnine Jevtić važno je da se upozna sa neophodnom dokumentacijom. 

Veliki je broj papira koji se moraju obezbediti u procesu prodaje, odnosno kupovine kuće, stana ili poslovnog prostora, a najveći deo prikuplja prodavac, odnosno vlasnik. Listovi nepokretnosti su nezamenjivi kada je u pitanju dokaz o vlasništvu, zatim uverenje o kućnom broju za potvrdu o legalizaciji, kao i lična dokumenta radi svih formalnih provera.

„E katastar“ – inovacija za online izdavanje listova nepokretnosti

U današnjem vremenu, veliki broj transakcija obavlja se putem interneta. Ne samo da je „E katastar“ otkriće koje je omogućilo izdavanje listova nepokretnosti uz nekoliko pritisaka na taster miša, već je i skratilo vreme čekanja i gužve u samim službama. Listovi nepokretnosti se izdaju u formi izvoda, podnošenjem zahteva Službi za katastar nepokretnosti, koja je obično deo lokalne jedinice, kao i putem online formulara. Prilikom kupovine nepokretne imovine, vlasnik je u obavezi da obezbedi ove posedovne listove, na kojima se nalaze prvenstveno podaci o katastarskoj opštini kojoj objekat pripada, zatim broju parcele, adresi, vlasništvu i svim ličnim podacima imaoca prava. 

Na samoj naslovnoj strani obavezno se štampaju datum i vreme izrade, zatim broj izvoda, sadržina na svakoj strani, a zatim se na dnu overava pečatom i potpisom nadležne službe. Uz popunjen zahtev u online formi, neophodno je i platiti predviđenu taksu – 330 dinara za izdavanje listova nepokretnosti, a ukoliko je u pitanju izvod iz informacionog sistema, odnosno baze podataka putem interneta, naknada je 550 dinara. Sve to, pribavlja vlasnik objekta.

Uverenje o kućnom broju – dokaz o legalizaciji nekretnine

Dokument za koji je važno da se posebno obrati pažnja da li je pribavljen od strane vlasnika, jeste uverenje o kućnom broju. Naime, ukoliko se kupuje nekretnina, najvažnije je da se obezbede listovi nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu, da li postoje pravna ograničenja za promet, kao i da nije u pitanju nekoliko vlasnika. Pored toga, uverenje o kućnom broju pokazaće da li je objekat legalizovan, odnosno upisan u Katastar nepokretnosti i uknjižen prema svim zakonima i pravilnicima. 

Ukoliko vlasnik ovaj dokument ne može da obezbedi, to je prvi znak da nisu ispoštovane sve procedure i da objekat nije u legalnim tokovima. Takođe, može da se radi i o privremenom papiru, a to je rešenje o kućnom broju koje dokazuje da je postupak legalizacije u toku. Da bi se obezbedila legalizacija objekta i uverenje o kućnom broju, važno je da geometri naprave sve potrebne snimke i premere, da se obezbedi potvrda da je ucrtavanje u toku, zatim prikupe posedovni listovi sa kopijom plana, donesu lična dokumenta i podnese zahtev za izdavanje ovog uverenja.

Za razliku od izdavanja poslovnog prostora kupovina nekretnine zahteva dosta informisanja, poznavanje potrebne, a često obimne dokumentacije i detaljne provere svih podataka. Savet je uvek angažovati profesionalce u ovoj oblasti – advokate ili druge stručnjake poput agencija, koji poznaju praksu i kako najjednostavnije obezbediti kupovinu nekretnine, a da svi zakonski tokovi i procedure budu ispoštovani.