Sigurnost i bezbednost u životu, značajna je sa svakog aspekta i ukoliko je moguće ostvariti je, apsolutno ne može se meriti vrednost sa bilo kakvim drugim ulaganjima. Za sigurnu sadašnjost, pouzdanu i mirnu budućnost, životno osiguranje pruža veliki broj benefita korisnicima, posebno jer inovativna varijanta kombinuje zaštitu porodice u slučaju nesrećnih okolnosti i mogućnost štednje.

Životno osiguranje funkcioniše uz podnošenje zahteva, sklapanje ugovora i dobijanje polise, uz definisanje vremena trajanja, nivoa premije i drugih važnih elemenata radi pokrića svih rizika i potreba korisnika. U slučaju da nastupi smrt, povreda ili nezgoda osiguranika, isplaćuje se suma novca članovima porodice, ili se bira varijanta štednje uz životno osiguranje za doživljeni broj godina.

Životno osiguranje kao način zaštite osiguranika i porodice u budućim vremenima

Premija za životno osiguranje definiše se u skladu sa finansijskim mogućnostima korisnika, i može da zavisi od nivoa plate i penzije, drugih primanja, starosti i zdravstvenog stanja. Da bi se dobila polisa za životno osiguranje, važno je odabrati da li se ugovara „riziko“, „štedna“ ili mešovita varijanta. „Riziko“ životno osiguranje podrazumeva isplatu sume novca porodici osiguranika u slučaju smrtnog ishoda, a dodatno se danas ugovaraju i druge nesrećne okolnosti – nezgode i povrede.

„Štedna“ varijanta je takođe način zaštite, ali tako što se osiguraniku isplaćuje predviđena suma novca u zavisnosti od iznosa premije, u slučaju doživljenog broja godina. To je način prave štednje i čuvanja novca za ulaganja u budućnosti, kao na primer za školovanje dece, pokretanje biznisa, potrošnju i niz drugih korisnih i vrednih investicija. Posebno je „štedno“ životno osiguranje pogodno kao način čuvanja novca u slučaju da ne postoji radni odnos, mogućnost za penziju i slično. „Mešovito“ štedno osiguranje obuhvata obe usluge u zajedničkoj varijanti, odnosno i u slučaju smrti i doživljenja određenog broja godina. Premija osiguranja uplaćuje se nakon zaključivanja ugovora, dok je važno istaći da je osigurana suma iznos novca koji se isplaćuje nakon proticanja vremena na koje je zaključeno životno osiguranje, uz dobit.

Prednosti koje daje životno osiguranje svim generacijama ljudi

Životno osiguranje daje veliki broj prednosti osiguranicima i njihovim porodicama. To je način da se obezbedi pokriće bitnih troškova u slučaju smrti ili nesrećnog slučaja, kada porodici ostaje na raspolaganju osigurana suma uvećana za pripisanu dobit. U slučaju opcije štednje, životno osiguranje daje sigurniju i bezbedniju budućnost svim generacijama, posebno mladima i deci.

Takođe, obezbeđuje se i lični doprinos porodičnom budžetu u budućim vremenima, uz polisu koja ima značajnu vrednost. U vezi sa tim je i podatak da se polisa za životno osiguranje može koristiti u određenim situacijama kao sredstvo obezbeđenja ulaganja, dugova i troškova, kao vid zaloge. Životno osiguranje stvara osećaj pouzdanosti i sigurnosti, posebno što je danas dostupna i mogućnost prave štednje, kao što je to do skoro bilo dostupno u bankama i drugim finansijskim institucijama.

Polisa za životno osiguranje daje veliki broj prednosti korisnicima i njihovim porodicama, kao način obezbeđivanja isplate u slučaju smrti, povrede i nezgode, kao i mogućnostima za štednju. Životno osiguranje stvara osećaj rasterećenja i pouzdanosti, uz ulaganje u sadašnjosti i višestruko veće isplate u budućnosti.